2 - 4
(1 - 2)
Hết

Tình hình chính

Ghi/mất bàn trong 30 trận