SCM Craiova
89 - 75
(40 - 34)
Hết
CSA Steaua Turabo
Chưa có dữ liệu