2 - 4
(2 - 3)
Hết

Tình hình chính

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng