4 - 6
(1 - 4)
Hết

Tình hình chính

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng