5 - 5
(2 - 3)
Hết

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số quá khứ