South Korea
64 - 77
(34 - 39)
Hết
China taibei

Tỷ số quá khứ