Nevada
68 - 67
(32 - 26)
Hết
Wyoming

Tỷ lệ Crown ban đầu/trực tuyến

Tỷ số trực tuyến